Υπηρεσία MyLab

Στόχος της Υπηρεσίας MyLab του ΠΣΔ, είναι η ανάδειξη της οντότητας του Εργαστηρίου μέσα από

  • την ψηφιακή αποτύπωση των τυπικών Εργαστηρίων Πληροφορικής ΣΕΠΕΗΥ, των Εργαστηρίων Τομέα Πληροφορικής των ΕΚ καθώς και άλλων ομαδοποιημένων Διατάξεων Η/Υ όπως Τροχήλατων Εργαστηρίων, Γωνιών Η/Υ, Διαδραστικών Συστημάτων, εφεξής Διατάξεις Η/Υ, που ανήκουν στις Δημόσιες Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • την αποκεντρικοποιημένη επικαιροποίηση των στοιχείων των Διατάξεων Η/Υ
  • τη στρατηγική αξιοποίηση της παρεχόμενης πληροφορίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ
  • τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών όλων των υποστηρικτικών δομών

Σημειώνεται ότι ΔΕΝ αποτελεί στόχο του ΠΣ myLab η λεπτομερής αποτύπωση του εξοπλισμού της Διάταξης Η/Υ, η οποία αποτελεί στόχο του ΠΣ Κτηματολογίου του ΠΣΔ. Η πληροφορία που αφορά τον εξοπλισμό στο ΠΣ myLab είναι συνοπτική και στοχεύει αποκλειστικά στην αντίληψη του μεγέθους (διαστασιοποίηση) της Διάταξης Η/Υ.

Υποστηρίξη: ΤΕΙ Αθήνας | Επικοινωνία: mm@sch.gr